ಬ್ಲಾಗ್

ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದುಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು

ನವ ದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2018: – 2018ನೇ ಇಸವಿ, ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ನವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಹಿಂದೂಗಳು ಸೇರಿ […]